Кратко описание на специалността:

Магистърската програма се базира на разбирането, че националната сигурност и отбраната се гарантират от системата от органи и организации за национална сигурност, отбраната на страната, военната стратегия, въоръжените сили и ресурсите за отбрана, включително изградените национална комуникационна система, ведомствените (корпоративните) мрежи и информационни системи, на основата на комуникационни и информационни системи и технологии, базирани на широко прилагани комерсиални решения, които притежават специфика за използване в националната сигурност и отбраната.
Обучаемите придобиват знания за най-новите компютърни и информационни технологии и системи, които осигуряват националната сигурност и отбрана, тяхното функциониране и структура.

Форми и срок на обучение:

Обучението се осъществява в задочна (2 години – 4 семестъра) форма.

Перспективи за реализация:

Завършилите специалността получават професионална квалификация „магистър по комуникационни и информационни системи и технологии в сигурността и отбраната“ и могат успешно да се реализират в органите за организация и управление на комуникационните и информационните системи и технологии в сигурността и отбраната.

Квалификационна характеристика

Учебен план

Цели на програмата