„НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА”

Магистърската програма „Национална сигурност и отбрана” позволява придобиването на образователно-квалификационна степен „магистър” в професионално направление „Национална сигурност” от областта на висшe образование „Сигурност и отбрана”. Обучението се осъществява в редовна, задочна, вечерна и дистанционна форма.

Обучаемите придобиват задълбочени и систематизирани знания относно новите характеристики и предизвикателства пред сигурността в постмодерната епоха; проблемите и перспективите пред европейския интеграционен процес и общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз; съвременното състояние на НАТО и трансатлантическите отношения; особеностите в развитието на Югоизточна Европа, Черноморския регион и Близкия изток. В процеса на обучение те се запознават със системата за национална сигурност и с актуални въпроси на стратегията за сигурност, кризите като социален феномен и особеностите на управлението при кризи.

Перспективите пред завършилите магистърската специалност „Национална сигурност и отбрана” са свързани с реализация в държавното и местното управление, в бизнес средите и организациите с отношение към проблемите на националната сигурност, както и в международни колективни органи за управление на сигурността.

Катедра „Национална и международна сигурност”

Катедра „Национална и международна сигурност” е звено в състава на факултет „Национална сигурност и отбрана” с основни задачи да подготвя висококвалифицирани специалисти по проблемите на националната и международната сигурност, политиката в областта на сигурността и отбраната и гражданско-военните отношения. Тя е водеща в обучението по акредитираната магистърска специалност „Национална сигурност и отбрана” и участва в подготовката на всички магистърски специалности на Военната академия. Ангажирана е с провеждането на квалификационни курсове по въпросите на международното хуманитарно право, управлението при кризи, европейската и евро-атлантическата система за сигурност.

Катедра „Национална и международна сигурност” постоянно разширява участието си в международното сътрудничество със сродни академии и институти, като университета в Манхайм – Германия, Швейцарския център за международни отношения и изследвания на сигурността в Цюрих, редовни българо-румънски работни срещи по въпросите на сигурността в Югоизточна Европа и Черноморския регион и др. Организира подготовката и провеждането на ежегодна международна конференция по проблемите на политиката за сигурност и отбрана и предизвикателствата през новото хилядолетие.