Кратко описание на специалността:

Магистърската програма се базира на съвременните схващания за организацията на корпоративната сигурност, същността на мениджмънта на сигурността на фирмите и другите пазарни субекти в защита на техните активи, управлението на рисковете, внедряването на добрите практики и ефективните критерии за изграждане и оптимизиране дейността на структурите и възвръщаемост на ресурсите в системата за сигурност на корпорацията.
Обучаемите придобиват знания за управлението и взаимодействието между елементите на националната и корпоративната сигурност, политическите практики и лобизма в интерес на корпоративната сигурност, прилагането на модерни методи и подходи за оценка на риска и др.

Форми и срок на обучение:

Обучението по специалността се осъществява в задочна (2 години – 4 семестъра) форма.

Изучавани дисциплини:

Дисциплините, които се изучават по специалността, са: „Национална и корпоративна сигурност“; Икономическа сигурност на корпорацията“; „Организация на основните формирования в сектора за сигурност и отбрана“; „Психология на корпоративната сигурност“; „Корпоративна сигурност и медии“; „Изграждане и управление на структури за сигурност в корпорацията“; „Управление при кризи и конфликти“; „Основи на мениджмънта на корпорацията“; „Управление на човешките ресурси в корпорацията“; „Сигурност на информацията“; „Организация и управление на охранителна дейност“; „Стабилизиращи операции“.

Перспективи за реализация:

Завършилите специалността получават професионална квалификация „мениджър“ и могат успешно да се реализират като мениджъри, експерти, служители в частни и публични организации, консултанти и анализатори по въпросите на сигурността.

Квалификационна характеристика

Учебен план

Цели на програмата