Кратко описание на специалността:

Обучаемите придобиват знания в областта на връзките с обществеността, психологическите операции, политическата и социалната психология, имиджмейкинга, рекламата, пропагандата, медиязнанието, социологията, реториката, мениджмънта, воденето на преговори, протокола, церемониала и междукултурното общуване. Те придобиват компетентности за изграждане и развитие на положителен имидж и отношения на доверие и сътрудничество между институциите (организациите), журналистите и целевите групи; за планиране и управление на стратегическите комуникации на различни служби и ведомства; за създаване и излъчване на мощни информационни послания.

Форми и срок на обучение:

Обучението по специалността се осъществява в задочна (2 години – 4 семестъра) форма.

Изучавани дисциплини:

Задължителните учебни дисциплини са „Национална и международна сигурност“; „Организация на основните формирования от сектора за сигурност и отбрана“; „Социална психология“; „Основи на публичните комуникации“; „Технология на публичните комуникации“; „Медиязнание“; „Реторика“; „Основи на военната стратегия“; „Мениджмънт на сигурността и отбраната“; „Военноисторически традиции, протокол и церемониал“; „Връзки с обществеността при инциденти и кризи“; „Проучване на общественото мнение“.

Перспективи за реализация:

Завършилите специалността получават професионална квалификация „магистър по публични комуникации в сигурността и отбраната“ и могат успешно да заемат ръководни и експертни длъжности, свързани с планирането и управлението на стратегическите комуникации на администрацията и връзките с обществеността в организациите от сектора за сигурност и отбрана.

Квалификационна характеристика

Учебен план

Цели на програмата