От учебната 2017/2018 г. се предвижда обучение по специалността в задочна форма с продължителност 2 години. Обучението се провежда с цел предоставяне на допълнителна, широкопрофилна и интердисциплинарна подготовка на бакалаври или магистри по специалности извън областта на висше образование „Сигурност и отбрана“. Студентите придобиват знания по същността и основните характеристики на тероризма във всичките му форми, основните характеристики и признаци за радикализация, проблемите на международните организации за сигурност, политиката и стратегията за противодействие на тероризма, състоянието и функционирането на органите от системата за национална сигурност, теорията и практиката на управление при кризи и конфликти, мениджмънт на противодействието на радикализацията и стратегическото лидерство в сигурността и отбраната. Наред с това усвояват технологията за анализ на асиметричните заплахи, влияещите външни и вътрешни фактори, при които се изгражда и реализира съвременната система за сигурност. Систематизират се знанията относно методологията за планиране и организиране на антитерористичната дейност и оценка на риска. В обучението се разкриват и технологичното състояние, както и перспективите за развитие на системите за планиране, ръководство, командване и управление в сферата на националната сигурност и отбрана. Усъвършенстват се уменията на обучаемите за предприемане на гъвкави и адаптивни действия, лидерски умения и работа в екип при противодействието на тероризма. Предвидено е участие в научни конференции, посещения на конкретни обекти, даващи възможност на обучаемите на практика да анализират и оценят диалектическите връзки между различните елементи от системата за сигурност.

Подсайт на специалността