Кратко описание на специалността:

Обучаемите придобиват знания по проблемите на международните организации за сигурност, състоянието и функционирането на органите за управление на системата за национална сигурност, теорията и практиката на стратегическото ръководство на сигурността и отбраната. Предоставят се възможности за усъвършенстване на уменията на обучаемите за оценка на условията, формиращи средата на сигурност, вземането на стратегически решения и за разрешаването на кризисни ситуации. Развиват се способности за работа в мултикултурна среда и многонационални екипи и по процедури, съвместими с изискванията на НАТО и ЕС.

Форми и срок на обучение:

Обучението по специалността се осъществява в задочна (2 години – 4 семестъра) форма.

Изучавани дисциплини:

Задължителните учебни дисциплини са „Национална и международна сигурност“; „Организация на основните формирования в сектора за сигурност и отбрана“; „Комуникативни стратегии“; „Стратегии за сигурност и отбрана“; „Операции в отговор на кризи“; „Управление при кризи и военни конфликти“; „Мениджмънт на ресурсите в сигурността и отбраната“; „Стратегическо лидерство“; „Защита на сигурността и обществения ред“.

Перспективи за реализация:

Завършилите специалността получават професионална квалификация „мениджър по стратегическо ръководство на сигурността и отбраната“ и могат успешно да се реализират на ръководни длъжности в системата за национална сигурност и различните международни организации.

Квалификационна характеристика

Учебен план

Цели на програмата