УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

Количество часове

 Кредити

I. Задължителни дисциплини

1.

Национална и международна сигурност.

300

10

2.

Организация на основните формирования от сектора за сигурност и отбрана.

180

6

3.

Комуникативни стратегии.

120

4

4.

Стратегии за сигурност и отбрана.

360

12

5.

Операции в отговор на кризи.

300

10

6.

Управление при кризи и военни конфликти.

360

12

7.

Мениджмънт на ресурсите в сигурността и отбраната.

240

8

8.

Стратегическо лидерство.

120

4

9. 

Защита на сигурността и обществения ред.

240

8

 

Хорариум на задължителните учебни дисциплини

2220

74

II. Избираеми дисциплини

1.

Гражданско-военни отношения

60

2

2.

Защита на класифицираната информация

60

3.

Екологична сигурност

60

4.

История на Българската армия.

60

2

5.

История на службите за сигурност и обществен ред

60

6.

История на военното разузнаване и контраразузнаване

60

7.

Теоретични основи на войната

60

2

8.

Еволюция на стратегиите за сигурност и отбрана

60

9.

Методика за разработване на стратегии, концепции и доктрини

60

10.

Гражданско-военно сътрудничество

60

2

11.

Антитерористична сигурност

60

12.

Международно хуманитарно право

60

13.

Управление на невоенния компонент при кризи

60

2

14.

Защита на населението и инфраструктурата

60

15.

Отбранително-мобилизационна подготовка

60

16.

Икономическа политика и интеграция

60

2

17.

Мениджмънт на риска

60

18.

Корупционни практики и превенция на корупцията

60

19.

Комуникативни умения и техники за повлияване

60

2

20.

Водене на преговори

60

21.

Междукултурни комуникации

60

22.

Технология на разузнаването

60

2

23.

Технология на контраразузнаването

60

24.

Технология на полицейската дейност

60

Хорариум на избираемите дисциплини, който обучаемите задължително избират

480

16

III. Факултативни дисциплини

1.

Международни отношения и проблеми на сигурността

120

4

2.

Медия – тренинг за ръководители от системата за национална сигурност

120

3.

Сравнителна политология

120

4.

Здравословни и безопасни условия на труд

120

Хорариум на факултативните дисциплини, който обучаемите избират

240

8

IV. Други

1.

Провеждане и защита на учебен стаж

300

10

2.

Разработване на дипломна работа

48

 

3.

Защита на дипломна работа

 

12

15

Всичко други :

360

25

Общо хорариум за курса на обучение

3300

123

Завършване курса на обучението

Форма

Продължителност дни/часове

1

Защита на дипломна работа

2/12