Магистърската програма „Стратегическо ръководство на сигурността и отбраната” е създадена в професионално направление „Национална сигурност” от областта на висше образование „Сигурност и отбрана”. Обучението по нея се осъществява по държавна поръчка или срещу заплащане.
Тази програма е фокусирана върху квалификацията на мениджъри по въпросите на сигурността и отбраната.
По време на обучението се придобиват знания за средата на сигурност, състоянието и функционирането на органите за управление на системата за националната сигурност. Изучава се теорията и практиката на стратегическото ръководство на отбраната.
Предоставят се възможности за усъвършенстване на уменията на обучаемите за оценка на разнообразните условия, формиращи средата на сигурност, вземане на стратегически решения, планиране на ресурсите за отбрана и за разрешаване на кризисни ситуации.
Развиват се способности за работа в екип и по процедури, съвместими с изискванията на НАТО и ЕС.
В процеса на обучение се придобиват компетентности за прилагане на съвременни подходи и методи на управление, необходими за посрещане на предизвикателствата пред стратегическото ръководство на сигурността и отбраната.
Завършилите тази специалност ще могат успешно да се реализират на ръководни длъжности в системата за национална сигурност и различните международни организации.