Военна академия „Г. С. Раковски” – София, обявява вакантна академична длъжност „асистент” за цивилен служител в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология, в научна секция „Военноисторически изследвания”– едно място.
Конкурсът е обявен със заповед № СИ29-РД03-214/02.11.2018 г.
Срок за подаване на документите 1 месец от датата на издаване на заповедта на началника на Военна академия.
За дата на подаване на документите от кандидатите да се счита датата на завеждането им в регистратурата на Военна академия “Г. С. Раковски”.
По отношение на кандидатите ще се извърши проучване за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно чл. 45 от Закона за защита на класифицирана информация.
Документи и справки: София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 82, тел.02/92 26 514, 02/92 26 512.

Дата на публикуване:
06.11.2018 г.
гр. София