15 яну

Основни научноизследователски проекти
на Института за перспективни изследвания за отбраната

 Участие в международен научноизследователски проект съвместно с AFCEA и Панела “HFM“ на Организацията за наука и технологии на Организацията за наука и технологии на НАТО на тема „Интегриран подход към киберсигурността с фокус върху ролята на човешкия фактор”/“Human System Integration Approach to Cyber Security“ (по приоритети “Advanced Human Performance” и “Advanced System Concepts“ на Организацията за наука и технологии на НАТО).
 Изследване във въоръжените сили на Република България в рамките на международен проект на Европейската група за изследване на армиите и обществото (ERGOMAS) на тема: „Опитът от участие в операции за поддържане на международния мир и сигурност“(възложено от министъра на отбраната на Република България);
 „Изграждане и развитие на междукултурна компетентност за работа в многонационална среда” (проект в рамките на NATO Science & Technology Organization);
 „Българската армия в Първата световна война”;
 „Визия за развитие на въоръжените сили на Република България до 2035 година” (проект, възложен от министъра на отбраната на Република България);
 „История на Сухопътните войски в България” (по заявка на Командването на Сухопътните войски);
 „История на българското военно разузнаване” (по заявка на Служба „Военна информация“);
 „Първият випуск на Военната академия“;
 „Концептуални аспекти на кибервойната и киберотбраната”;
 „Организационен климат във формированията и структурите на въоръжените сили на Република България” (проект, възложен от министъра на отбраната на Република България);
 „Престиж и бъдеще на военната професия” (проект, възложен от администрацията на президента на Република България);
 „Работна култура и взаимоотношения между военнослужещи и цивилни служители във военната организация” (проект в рамките на NATO Science & Technology Organization);
 „Подобряване на организационната ефективност на коалиционните операции” (проект в рамките на NATO Science & Technology Organization, България е водеща страна);
 „Войни и конфликти между държавите – защо започват и как завършват” (международен проект в партньорство с работната група „Изследване на конфликтите“ към Консорциума на военните академии и институтите за изследване на сигурността по програмата „Партньорство за мир”)
 „Социален статус на българския военнослужещ” (проект, възложен от министъра на отбраната на Република България);
 „Определяне на необходимото знание и измерване ефективността на управление на обучението във Военна академия „Г. С. Раковски“ (проект, възложен от министъра на отбраната на Република България);
 „Анализ на рейтинга на ВА „Г. С. Раковски“ и висшите военни училища“ (проект, възложен от министъра на отбраната на Република България);
 „Разработване и внедряване на система за оценяване изпълнението на функционалните задължения от военнослужещите, участвали в мисии извън територията на Република България (проект, възложен от министъра на отбраната на Република България);
 Военноисторически експедиции по бойния път на Българската армия през Балканските войни (07-10 февруари 2013 – Булаир, 20-22 септември 2013 г. – Дойран), Първата световна война (20-21 юни 2014 г. – Добро поле) и Втората световна война (март – април 2015 г.) и полагане на пръст от бойните полета в алеята на победите във Военна академия „Г. С. Раковски”;
 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на Института за перспективни изследвания за отбраната” (проект BG 051P0001–4.3.04–0005 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз);
 Експертна оценка „Участие на формирования от Българската армия в мисии извън границите на Република България: Поуки и тенденции за използване” (по заявка на заместник-министъра на отбраната);
 Разработване на доклад с анализ на информацията от НОИ за продължителността на живот след пенсиониране на военнослужещите за периода 2000 – 2013 г. (по заявка на директора на дирекция УЧР – МО);
 Ежегодна външна оценка „Реализация на випускниците от висшите военни училища и от Военна академия „Г. С. Раковски”, (по заявка от дирекция УЧР – МО);
 „Фактори, влияещи върху набирането и задържането на персонала в професионалната армия“, (социалнопсихологическо изследване по заявка на дирекция УЧР – МО);
 Експертни оценки за нагласите на човешкия фактор за работа с техника с удължен ресурс на експлоатация МиГ-21, Су-25, самолетни двигатели, ЗРК, ЗУР (по заявка на дирекция Инвестиции в отбраната – МО);
 Ежегодно проучване мнението на обучаемите за качеството на обучението в Академията и на академичния състав (съгласно чл. 6, ал. 4 от Закона за висшето образование);
 Изграждане и поддържане на база данни „Поуки от практиката при участие в международни операции”.