Прием на студенти в професионални направления „Национална сигурност“ и „Психология“

 

Банкова сметка на Военна академия „Георги Стойков Раковски“

IBAN: BG40 BNBG 9661 3100 1524 01
BIC: BNBGBGSD
БНБ Централно управление

 

Информация за кандидатстване на телефони: (02) 92 26 572, (02) 92 26 574, (02) 92 26 586