PsihoOperacii176

ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ

Георги Карастоянов

В монографията се излагат съвременните схващания за психологическите операции. В първите две глави се акцентира на психологическите знания, необходими за разбирането и провеждането на психологическите операции. В трета, четвърта, пета и шеста глава са представени специфични техники и процедури на военните пропаганда и контрапропаганда от гледна точка на практическото им реализиране. В последната глава се изследват проблеми на организацията и провеждането на психологическите операции на различни етапи от организационния континуум.