ung_korica

ПСИХОЛОГИЧНИТЕ ТИПОВЕ ПО КАРЛ ЮНГ И СТРЕСЪТ

С публикуването на тази книга пред българския читател се представя нов подход в разбирането на проблема за стреса. Това, което го различава от другите подходи е съчетаването на две големи психологически теории – теорията за психологичните типове на Карл Юнг и теорията за емоциите на Ричард Лазарус. Юнг създава класическа парадигма в психологията, като разглежда човешката индивидуалност през призмата на системно организирана типология. Лазарус, от своя страна, развива една от най-комплексните гледни точки при изследване на стресовия процес. В настоящата монография се интегрират приносите на двамата класици на психологическата наука, като се анализират стреса и начините за справяне с него през фокуса на индивидуалните типологични предпочитания.