15 яну

По-характерни научни публикации на автори от ИПИО

1. Монографии:
Станчев, С., Петров, Т., „Първият випуск на Военната академия“, София, Военноисторическа комисия, 2015, ISBN 978-954-
Янакиев, Я., „Хората в отбраната. Единни в многообразието“, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2013, ISBN 978-954-07-3598-6;
Станчев, С., Петров, Т., История на сухопътните войски в България, том първи, Фондация „Българско военноисторическо наследство“, София, 2014, ISBN 978-954-92859-2-5;
Марков, З., Георгиева, Т., „Методика за оценяване на обучението във Военна академия „Г. С. Раковски“, С., Военна академия „Г. С. Раковски“, 2014, ISBN 978-954-9348-56-9;
Baev, J, “An Odyssey Across Two Worlds. George the Bulgarian and Soviet-American Relations During the First Half of the 20th Century”, San Francisco: Academia.edu, January 2014;
Петров, Т., Полковник Борис Дрангов. С., Българско сдружение на родовете от Македония, 2013, ISBN 978-954-92935-2-4.

2. Научни доклади:
Yanakiev, Y. (Ed.), “Improving Organisational Effectiveness of Coalition Headquarters“, Sofia, St. George Military Publishing House, 2014, ISBN 978-954-9348-47-7; Author of chapter “Improving Organisational Effectiveness of Coalition Headquarters. The Viewpoint of Subject Matter Experts and Theoretical Approach”, p.p. 8 – 20;
Yanakiev, Y. (Ed.), “Improving Organisational Effectiveness of Coalition Headquarters”, Sofia, St. George Military Publishing House, 2014, ISBN 978-954-9348-47-7; Author of chapter “How to Reduce the Challenges of a Multinational Context?”, p.p. 92 – 103;
Yanakiev, Y., Markov, Z. “Soldiers Without Frontiers: The View fro the Ground. Experiences of Asymmetric Warfare”, Bonanno Editore, Acireale – Roma; ISBN 978-88-9695-057-9, 2013, Authors of chapter “Interaction with the Military of Other countries”, p.p. 161 – 180;
Baev, J., Meandry bulgarskiej polityki wobec mniejszosci islamskich w latach 1944-1989” – В: Miedzy Ideologia a Socjotechnika. Kwestia mniejszosci narodowych w dzialalnosci wladz komunistycznych – doswiadczenie polskie i srodkoweeuropejskie, (Warszawa-Krakow: IPN, 2014)
Baev, J., “Military and political relations between Bulgaria and North Korea. 1954-1989: New Archival Sources” – В: Comparative Analysis of the Decolonization in Bulgaria and in Korea (Seoul: Academy of Korean Studies/Sungkykwan University, 2014)
Baev, J., “Warsaw Pact multilateral military intelligence estimates on NATO’s war plans and military exercises” – В: ACTA 2013: Joint and combined operations in the history of warfare, (Roma: Ministerio della Difesa, 2014)
Georgieva, T., “Soldiers Without Frontiers: The View fro the Ground. Experiences of Asymmetric Warfare”, Bonanno Editore, Acireale – Roma; ISBN 978-88-9695-057-9, 2013, Author of chapter “Coutry Chapters. Bulgaria”, p.p. 275 – 288.
Петров, Т., Наоружање Бугарске армиjу Првом балканском рату 1912/1913. – В : Балкански ратови 1912-1913: нова виђења и тумачења. Београд, 2013, с. 67-75. Член на международната редакционна колегия на тома, заедно с още 15 учени от общо 9 страни. Томът е в обем 472 с., а в стандартни страници – 700. ISBN 978-86-7743-103-7 (ИИ).
Петров, Т., Нашествието на румънската армия в България през 1913 г. – В: Сборник с изследвания „Добруджа на кръстопътя на историята“, Тутракан, Издателство „Ковачев“, Силистра, 2013, с. 116 – 128 , ISBN 978-954-8198-60-8.;
Петров, Т., Организация и състав на въстаническата армия през 1903 година. – В: 110 години от Илинденско-Преображенското въстание и българската национална идея от Сан Стефано до Букурещ (1878-1913). Сб. доклади от международна научна конференция. С., СД „Симолини-94“, 2014, с. 41-47, Съставител на същата книга заедно с проф. Тр. Митев и доц. Ал. Гребенаров, както и член на редакционната й колегия. Томът е в обем 720 с., а в стандартни страници – 1000, ISBN 978-954-2903-11-6;
Станчев, С., „Румъния в плановете на българското военно командване в навечерието на балканската война“, с. 99 – 115; Сборник с изследвания „Добруджа на кръстопътя на историята“, Тутракан, Издателство „Ковачев“, Силистра, 2013, ISBN 978-954-8198-60-8;
Радоева, С., Подпоручик Тодор Христов – най-младият представител на българското офицерство в Илинденската епопея от 1903 г. – В: 110 години от Илинденско-Преображенското въстание и българската национална идея от Сан Стефано до Букурещ (1878–1913). София, 2014, с. 269–283, ISBN 978-954-2903-11-6;
Радоева, С., Приносът на Димитър Ризов за единение на Балканите (1904–1912). – В: Балкански ратови 1912–1913: нова виђења и тумачења. Београд, 2013, с. 17–30, ISBN 978-86-7743-103-7 (ИИ);
Христозов, И., Приложение на информационните технологии в интегрирана среда за съвместна работа, Международна научна конференция „Военни технологии и системи за осигуряване на отбраната“, Институт по отбрана, София, 2013;
Христозов, И., Пример за компютърно подпомагано учение с използване на Интегрираната система за моделиране и симулации на Българската армия, Международна научна конференция, „Научните изследвания – ключова роля в модернизацията на въоръжението и техниката“ – „Хемус – 2014“, Пловдив;
Жеков, Б., Жекова, В., Един поглед към икономическите аспекти на Отбраната, Международна научна конференция, „Научните изследвания – ключова роля в модернизацията на въоръжението и техниката“, „Хемус – 2014“, Пловдив;
Жеков, Б., Жеков, С., Моделиране на бизнес процеси: подходи, инструменти и възможности, Международна научна конференция, „Научните изследвания – ключова роля в модернизацията на въоръжението и техниката“, „Хемус – 2014“, Пловдив.

3. Научни студии и статии
Petrov, T., Commemorative Decorations for the First Balkan War 1912-1913. – Études Balkaniques. Institute d’Études balkaniques & Centre de Thracologie. Sofia, 2013, № 2, p. 109-121, ISSN 0324-1654.
Петров, Т., Въоръжението на Българската армия през Балканската война 1912-1913 г. – В: 100 години Балканска война, 100 години свобода за Родопите. С., НИБА Консулт, 2013, с. 53-60, ISBN 978-619-90046-2-3.
Петров, Т., Възпоменателните отличия за Балканските войни 1912-1913 г. – Годишник на Военноморския музей – Варна, ИК „Морски свят – Морски вестник“- Варна. Т.8. Варна, 2013, с. 100-115. ISSN-1311-8587. Член и на редакционната колегия на списанието.
Петров, Т., Увод. – В: Действията на Българската армия в Родопите през Балканската война 1912-1913 г. Подбрани документи. С., Военно издателство, с. 3-4, ISBN, 978-954-509-488-0;
Петров, Т., Нова полска книга за българската история. – Военен журнал, 2013, №. 4, с. 129 – 131, ISSN 0861-7392.
Петров, Т., Македонският въпрос в нова книга на полски автор. – Македонски преглед, 2013, № 4, с. 129 – 134, ISSN 0861-2277;
Baev, J. Die blokinterne Koordination des Warschauer Pakts und die DDR In: Auf dem Wege zur Wiedervereinigung. Die beiden deutschen Staaten in ihren Bundnissen 1970 bis 1990, Munchen: Oldenbourg, 2013
Баев, Й. „1969: Причини и мотиви за повратното начало на процеса за сигурност и сътрудничество в Европа“, В: Европейски интеграционни процеси през 60-те години на ХХ век, Издателство на Софийски университет, 2013;
Баев, Й. Документален сборник „Десталинизация: дилемата на едно противоречиво десетилетие.1953-1964“, Държавна агенция „Архиви“, 2013;
Марков, З., Оценяване на обучението – Военен журнал, 2013, № 3, с. 52 – 68, ISSN 0861-7392;
Събев, С., За необходимостта от дългосрочна визия за развитие на въоръжените сили на страната – Военен журнал, 2013, № 3, с. 5 -12, ISSN 0861-7392;
Радоева, С., „Димитър Ризов и българо-румънските отношения (1912 – 1913 г.)“, с. 187 – 196; Сборник с изследвания „Добруджа на кръстопътя на историята“, Тутракан, Издателство „Ковачев“, Силистра, 2013, ISBN 978-954-8198-60-8;
Радоева, С., Димитър Ризов за пропуснатите възможности на България през 1913 г. – Военноисторически сборник, 2013, № 4, с. 65–71;
Димитров, П, Операция „Пустинна буря“ – изводи и поуки – Военен журнал, 2013, № 4, с. 5 – 28, ISSN 0861-7392.

4. Сборници с публикации от форуми, проведени от ИПИО.
“Nations at War: Why do Nations Participate in Wars, and Why Not?”. Proceedings of the 13th Annual Conference of the Partnership for Peace Consortium CSWG, 2014, ISBN 978-954-9971-77-4;
“Improving Organizational Effectiveness of Coalition Headquarters”. Collection of papers, presented during the NATO Science and Technology Organization, Human Factor and Medicine Panel Lecture Series 232, St. George Military Publishing House; 2014, ISBN 978-954-9348-47-7;
„110 години от Илинденско-Преображенското въстание и българската национална идея от Сан Стефано до Букурещ (1878 – 1913)“, Сборник доклади от международна научна конференция, 2 – 4 октомври 2013 г., 2014, ISBN 978-954-2903-11-6.