Публична защита на дисертационен труд на тема „Мениджмънт на сгради и съоръжения от иинфраструктурата на отбраната на Република България по стандартите на НАТО и Еврокод” за придобиване на образователна и научна степен “доктор” по докторска програма “Организация и управление извън сферата на материалното производство (по отрасъл “Управление на сигурността и отбраната”)”, разработен от Зорница Миткова Батева, докторант чрез самостоятелна форма на обучение към катедра “Мениджмънт на сигурнастта и отбраната” на факултет “Национална сигурност и отбрана“ на Военна академия „Г.С.Раковски“.
Научен ръководител: полковник доцент доктор Иван Костадинов Вълков
Председател на научното жури: доцент доктор Павел Ангелов Ангелов
Дата: 18.07.2018г. в зала № 104 на факултет „Национална сигурност и отбрана”  на Военна академия “Г. С. Раковски”.
Начало: 15:00 ч.

Автореферат на Зорница Миткова Батева

Рецензии
Доцент доктор Жулиета Славчева Манчева
Доцент доктор Павел Ангелов Ангелов

Становища
Професор доктор инж. Фантина Рангелова Рангелова
Професор доктор Венелин Ангелов Георгиев
Полковник доцент доктор Иван Костадинов Вълков