Публична защита на дисертационен труд на тема „Развитие и усъвършенстване на административно-правната система за управление на отбраната” по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)”, разработен от майор Петър Ангелов Стоилов.
Председател на научното жури: Професор доктор Лидия Стоянова Велкова.
Дата: 04.09.2018 г.
Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г.С. Раковски”.
Начало: 14,30 часа.

Автореферат на майор Петър Ангелов Стоилов

Рецензии
Професор доктор Лидия Георгиева Велкова
Професор доктор Павел Георгиев Павлов

Становища
Професор д.н. Любомир Кирилов Тимчев
Полковник професор д.н. Веселин Петров Мадански
Полковник доцент доктор Тотко Симеонов Симеонов

03.08.2018 г.
гр. София