Публична защита на дисертационен труд на тема „Организация на Договора за Колективна Сигурност  в системата на международната сигурност” за придобиване на образователна и научна степен “доктор” по докторска програма “Военнополитически проблеми на сигурността”, разработен от Пламен Тихомиров Петров, докторант чрез самостоятелна форма на обучение към катедра “Национална и международна сигурност” на факултет “Национална сигурност и отбрана“ на Военна академия „Г.С.Раковски“
Научен ръководител: доцент доктор Стефко Илиев Смоленов
Председател на научното жури: доцент доктор Иван Петров Панчев
Дата: 17.07.2018г. академична зала А3 на Военна академия “Г. С. Раковски”.
Начало: 14:30 ч.

Автореферат на Пламен Тихомиров Петров

Рецензии
mрофесор доктор Павел Георгиев Павлов
доцент доктор Иван Петров Панчев

Становища
професор доктор Марин Рахнев Русев
доцент доктор Тодор Стоянов Трифонов
доцент доктор Стефко Илиев Смоленов