Публична защита на дисертационен труд на тема „Опитът от участието на формированията от Българската армия в операции на НАТО в Афганистан“ по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство”, разработен от подполковник Златко Момчилов Иванов.
Председател на научното жури: доцент доктор Петър Георгиев Димитров
Дата: 28.03.2019 г.
Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г.С. Раковски”.
Начало: 14,30 часа.

Автореферат на подполковник Златко Момчилов Иванов

Рецензии
Професор д.н. Румен Иванов Кънчев
Доцент доктор Петър Георгиев Димитров

Становища
Професор доктор Евгени Петров Манев
Професор Владко Мичов Иванов
Доцент доктор Максим Любенов Карев

05.03.2019 г.
гр. София