Публична защита на дисертационен труд на тема „Модел за ефективно управление на частната охранителна дейност на територията на Република България” за придобиване на образователна и научна степен “доктор” по докторска програма “Военнополитически проблеми на сигурността”, разработен от Eнчо Лазаров Енчев, докторант чрез самостоятелна форма на обучение към катедра “Национална и международна сигурност” на факултет “Национална сигурност и отбрана“ на Военна академия „Г.С.Раковски“
Научен ръководител: доцент доктор Стефко Илиев Смоленов
Председател на научното жури: професор доктор Николай Димитров Слатински
Дата: 18.07.2018г. академична зала А 3 на Военна академия “Г. С. Раковски”.
Начало: 14:00 ч.

Автореферат на Енчо Лазаров Енчев

Рецензии
професор доктор Николай Димитров Слатински
професор доктор Христо Василев Георгиев

Становища
професор доктор Димитър Панайотов Димитров
доцент доктор Иво Великов Великов
доцент доктор Стефко Илиев Смоленов