2010_ESS_Balkans-176

Системата за европейска сигурност и Балканите в годините на Студената война
(София: Издателство „Дамян Яков”, 2010, 464 с.)

Йордан Баев

Монографията е публикувана в изпълнение на проект по линия на национален фонд „Научни изследвания” на Министерството на образованието, младежта и науката. Тя е резултат на 20 годишни проучвания на автора и се основава на сравнителен критичен анализ на голям брой новоразкрити документи от над 30 политически, дипломатически, военни и разузнавателни архиви в 12 държави от Европа и Северна Америка. За пръв път е направен паралелен преглед на историческото развитие и еволюцията на двата водещи военнополитически блока – Варшавския договор и НАТО, както и обобщено проследяване динамиката на многостранния процес за европейска сигурност и сътрудничество в последните две десетилетия на Студената война.