Кратко описание на специалността:

В магистърската специалност „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили” могат да се обучават офицери, притежаващи образователно-квалификационна степен „магистър” в професионално направление „Военно дело”, получена във висши училища в страната или чужбина, одобрени за обучение от Съвета по отбрана и обявени със заповед на министъра на отбраната на Република България. По двустранни споразумения за обучение се приемат и офицери от други държави.

През периода на обучението слушателите придобиват пакет от знания по проблеми на международните организации за сигурност, състоянието и функционирането на органите от системата на национална сигурност, теорията и практиката на стратегическото управление на отбраната и въоръжените сили. Усъвършенстват се техните умения за вземане на стратегически решения, планиране и управление на операции на въоръжените сили в различни условия на обстановката. Развиват се способности за работа в мултикултурна среда и многонационални екипи, съвместими с изискванията на НАТО. Тези знания и умения са ключови за ориентиране в сложните условия и за отчитане на основните фактори, които формират стратегическата среда на националната сигурност и отбрана, сред които висшият ръководен и команден състав планира и управлява въоръжените сили. В процеса на обучение се придобиват компетентности за прилагане на модерни методи и подходи за анализ и оценка, необходими при решаване на актуалните въпроси на стратегическото ръководство на отбраната и въоръжените сили.

 

Форми и срок на обучение:

Обучението по специалността се осъществява в редовна форма на обучение (1 година).

 

Перспективи за реализация:

Завършилите образователно-квалификационна степен „магистър” по специалността „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили” могат да заемат ръководни и командни длъжности от стратегическото ниво на управление в Министерството на отбраната, във въоръжените сили на Република България, в НАТО и ЕС.

 

Квалификационна характеристика