sredaM
Първата част – „Среда на стратегическото ръководство“ представя идеите, концепциите и възгледите за средата на стратегическото ръководство. Предлага се една технократична хипотеза относно парадигмата на човешката цивилизация, която е формирана с отчитане на новите постижения на генетиката, физиката на космоса и на атомното ядро, антропологията, историята, психологията и социологията. Представя се един възглед за еволюцията на човечеството и се формулира фундаменталният въпрос за възможността да се постигне устойчиво развитие на цивилизацията. Търсенето на отговора на този въпрос логично насочва вниманието към сферата на знанията и използването им за стратегическо ръководство, лидерство и постигане на успех във всяко градивно начинание или инициатива. Показан е резултатът от направения критичен преглед на достъпното концептуално и прагматично знание за промените в стратегическото обкръжение и тяхната сложност, неочакваност и нетрадиционност. Знанията са изложени в достъпна конспективна форма, като за желаещите да получат повече информация е цитирана подходяща литература.