liderstvoM

СТРАТЕГИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО И ЛИДЕРСТВО
ЛИДЕР

Третата част – „Лидер“ е посветена на разкриването на същността и съдържанието на този социален феномен и неговата специфика. Тръгвайки от схващането, че лидерството е изкуството да влияеш на хората с идеи, вдъхновение и високо качество на изпълненията, в него са представени съвременните теории за мотивацията, мотивационния процес. Разгледани са практиката и личните въпроси на лидерството. Актуалността и значимостта на управлението на стреса и подготовката на лидери е причината за включването на тези две теми. Със практическата си насоченост „Лидер“ решава третата от формулираните по-горе задачи, а именно: запознаване с теорията и практиката на лидерството като базов инструмент на Щ, стратегическо ръководство.