Organizacii-1m

Четвъртата част – „Стратегическо ръководство на организациите“ е посветена на технологията за постигане на желано целесъобразно организационно поведение, гарантиращо изпълнението на мисията на организацията и постигането на нейните крайни стратегически цели, в условия на ресурсни ограничения, априор на неопределеност и динамично променящи се вътрешна и външна среда. В ос новата на разглеждането са поставени идеите и концепциите на Хеерт Хофстеде, Фонс Тромпенаарс и Едгар Шейн за цикличната връзка Ценности и приоритети“ – „Етика и норми“ — „Организационно поведение“—„Организационна култура“, които позволяват да се формира нова, изключително актуална и важна за работата на ръководителите от горните нива на управленската йерархия представа за стратегическото ръководство като управление и мениджмънт на организационни промени. В този смисъл, четири практически важни въпроса излизат на преден план: (а) управлението на знанията в организациите; (б) механизмите за вземане на стратегически решения; (в) приложението на модерни методи (процесен подход, обектен анализ и проектиране и структурно-функционален анализ) за реинженеринг на работните процеси в организацията и (г) въвеждане на авангардни подходи за оценката на нейното качество, ефективност и сигурност (балансираната система от показатели за ефективност, стратегическите карти и рамката на конкуриращите се ценности). В тази специфична конструкция, съдържанието на четвъртата част ре шава последната от поставените задачи: даване на актуални знания за добрите практики на стратегическо ръководство на организациите и използвания за тяхната реализация модерен инструментариум.