Началник на сектора
ц.сл. Роза Василева
тел. (+359) 2 92 26551

 

І. Предназначение

Академична библиотека на Военна академия „Г. С. Раковски” е универсална библиотека, чиято главна цел е библиотечното и информационно обслужване във връзка с подготовка на висококвалифицирани кадри за въоръжените сили на страната и цивилни кадри в областта на националната сигурност и логистиката. Тя е наследник на библиотеката на Военното на Негово Величество училище. В нея се съхраняват уникални книги – дарения от цар Борис III. В сегашния си вид библиотеката съществува от 1946 г.

ІІ. Области на дейност

Основните области на дейност на Академична библиотека са: библиотечно и информационно обслужване на преподавателите, специалистите, слушателите, студентите и служителите на Академията, както и на външни читатели; комплектуване на книжните фондове съобразно учебните и научно-изследователските програми и планове; разкриване и съхраняване на изданията на Академията; организиране на книжните фондове и каталозите и тяхното опазване; разпространяване на библиотечно-библиографски знания и издания на Академията; разработване на специализирани библиографски справки, създаване на библиографски и информационни бази-данни, междубиблиотечен и международен обмен на информация в областта на военното дело.
Академична библиотека разполага с богат фонд от научна, научно-популярна, художествена литература, енциклопедии и справочници, дисертации и дипломни работи, лекционен фонд, специализирани периодични издания в областта на военното дело, както и с разнообразни системи за изучаване на чужди езици. За нуждите на дистанционното обучение в Академията най-търсените учебни материали са представени в PDF-формат. Днес фондът на библиотеката наброява над 140 000 библиотечни единици. Той е изцяло обновен благодарение на даренията от различни издателства и участието на библиотеката в два проекта за финансова подкрепа на библиотеките при обновяване на фондовете им с книги и други информационни източници по програмата „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” към Министерството на културата.
В Академична библиотека се поддържа богата система от каталози и картотеки. От 2004 г. след спечелен конкурс към Центъра „Конкурентна система за обучение и управление на висшето образование“ на МОН е изградена автоматизираната библиотечно-информационна система ЛИБИС с автоматизирани работни места за читатели. От електронния каталог, директен достъп до който читателите имат и от страницата на Военна академия, те могат да се информират ежедневно за новопостъпилите в библиотеката книги.  Академична библиотека предлага ползване на интернет. В читалнята се поддържа и електронен каталог на анотирани статии от получаваните в библиотеката списания.
Академична библиотека осъществява безплатен книгообмен и обслужване на читатели с Народна библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”, библиотеките на УНСС, СУ „Св. Кл. Охридски” и Академията на МВР.
Като асоцииран член на фондация „Национална академична библиотечно-информационна система“ (НАБИС) Военна академия „Георги Стойков Раковски“ предлага свободен достъп до сводния каталог на НАБИС. В процес на трансформиране е богатият електронен каталог на Академичната библиотека в националният каталог на академичните библиотеки в България. Той дава широки възможности за свободен достъп до библиографските данни на 2 597 673 книги, периодични издания, карти, графики и дигитални копия; едновременно и от едно място търсене в интегрираните каталози, дигиталните колекции, платените бази данни и списания на членуващите във фондацията библиотеки, с едно търсене да откриват в кои библиотеки се намира интересуващата ги книга; търсене в базите данни с научна информация на Elesevier – Science Direct (над 2600 научни списания в областта на естествените, медицинските, биологичните и обществените науки) и SCOPUS (най-голямата библиографска наукометрична база данни; заемане на книги, части от тях, статии или други документи от библиотеките в НАБИС консорциума; свободен достъп до дигиталните копия на редки и ценни библиотечни документи (книги, карти, графики и др.) и българската възрожденска книжнина от фондовете на библиотеките учредителки на Фондация НАБИС.
От 1 март 2017 г. в структурата на Академична библиотека е включена и Военноисторическа библиотека. Тя е специализирана научна библиотека с основно предназначение да осигурява научноизследователската, преподавателската, издателската и информационната дейност в областта на военната история. Библиотеката съхранява книги и периодични издания на български и чужди езици, тематично свързани с историята и военната история в частност. С богатството и пълнотата на фондовете си тя представлява архив на българската военноисторическа книжнина и извор на знания с национално значение. В резултат на дългогодишното целенасочено комплектуване – от създаването й през 1914 г. до днес – библиотеката притежава 121 000 тома специализирана литература с висока научна и информационна стойност. Многообразните библиотечни колекции са обособени в Основен документален фонд – книги и периодични издания, и Специални документални фондове – картографски и графични издания, непубликувани документи (ръкописи) и др. В Основния документален фонд на библиотеката се съхраняват трудове на видни български и чужди военачалници, военни историци и теоретици, както и историите на съединенията и обединенията на българската войска. Към този фонд принадлежи и една от ценните сбирки от служебна литература на Военното министерство – от създаването му през 1878 г. до наши дни: укази, закони, заповеди и циркуляри по Военното ведомство, правилници, наставления и др. Наистина уникален с голямата си научна и историческа стойност е обособеният фонд “Староруска литература”. В него са събрани изданията на военни кореспонденти и участници в Руско-турската война от 1877–1878 г., излезли от печат в хода и в близките години след приключване на военните действия. Част от голямото книжно богатство на библиотеката са специализираните български и чужди периодични издания, поредицата представителни издания на видовете въоръжени сили, разнообразните български и чуждестранни енциклопедични и справочни издания. В Специалните документални фондове най-съществено място заема сбирката от непубликувани документи (ръкописи), която съдържа мемоари, спомени и дневници на видни строители и военачалници на българската войска, документи и материали от чуждестранни военни архиви, трудове на пълководци, участвали във войните срещу България през ХХ век. Добре комплектуван е и фондът от графични и картографски издания.
Библиотеката поддържа традиционните каталози – азбучен и систематичен, на специалните фондове и сбирки, допълвани от разработени тематични картотеки, общи и тематични библиографски справочници, както и архив на писмените библиографски справки. Към момента в електронния каталог на разположение на потребителите са всички постъпления от фонд “Книги на български език” за периода 2000–2009 г. Създават се и дигитални копия на редки и ценни книги от фонда на библиотеката.
Наред с основните си задачи библиотеката извършва научна и научнопопулярна дейност с цел популяризиране на българската военноисторическа литература, развива военноисторическата библиография, организира и участва в тематични и юбилейни изложби. Военноисторическа библиотека членува в „Библиографския комитет на Международната комисия по военна история“ към ЮНЕСКО.
С архивното си наследство и многообразието на фондовете си Академична библиотека е основно информационно звено в структурата на Военна академия и на сродните библиотеки от системата на МО, мост между традиция и бъдеще.

 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА БИБЛИОТЕКАТА

Библиотеката работи с читатели всеки делничен ден от 8,00 до 12,30 и от 13,00 до 17,00 ч., а читалните – до 19,00 ч. В петък работното време е от 8,00 до 14,30 ч.

Всяка сряда библиотеката провежда санитарен полуден и работи с читатели от 13,00 ч.

 

ЗА КОНТАКТИ:

Началник тел. (+359) 2 92 26551 r.vasileva@rnda.bg
Заемна служба тел. (+359) 2 92 26557 j.jovcheva@rnda.bg
Читални тел. (+359) 2 92 26687 v.yordanova@rnda.bg
Военноисторическа библиотека тел. (+359) 2 92 26658 mhlib.nda@md.government.bg

 bib

 

ЕЛЕКТРОННИ КАТАЛОЗИ

Електронен каталог на библиотеката
Своден каталог НАБИС