Началник на сектор
Подполковник Виолина Вълева
Тел. +359 2 92 26509

І. Предназначение

Сектор “Връзки с обществеността и международна дейност” е орган за управление, координация, осигуряване и контрол на дейностите по връзките с обществеността и международната дейност, извършвани в интерес на управлението на Военна академия “Г. С. Раковски”.

ІІ. Области на дейност

Секторът планира, организира, координира с основните и спомагателните звена на академията и провежда:

– дейностите по връзките с обществеността на Военна академия за навременно и качествено информиране на обществеността за дейността на Академията, формиране на позитивна обществена нагласа и повишаване на авторитета на институцията сред българската и международна общественост и популяризиране на нейния потенциал и възможности.

– планиране, ръководство и реализиране на дейностите на вътрешната информация за поддържане на устойчива комуникация между ръководството на Академията и личния състав.

-мероприятията по двустранното международно сътрудничество и сътрудничеството в областта на Евроатлантическото партньорство и с чуждестранните военно-учебни заведения. Осъществява координацията с националните институции по международно сътрудничество, посолства и други.

Секторът осъществява кореспонденцията на управлението на академията в областта на връзките с обществеността и международната дейност с Министерството на отбраната, Щаба на отбраната, поделения от Българската армия, организации и учреждения.

ІІІ. Основни задачи

1 . Постоянно взаимодействие със структурите от МО за изпълнение на мероприятията на Военна академия, включени в Програмите за двустранно сътрудничество и сътрудничество с НАТО.

2 . Подготвя посещенията на чужди военни делегации и работни групи във Военна академия и на наши в други страни.

3 . Осъществява връзките на Военна академия с други военни и граждански учебни заведения и институции в рамките на международната дейност на академията.

4 . Планира, организира и играе водеща роля в осъществяването на дейността по връзките с обществеността на Военна академия “Г. С. Раковски”.

5 . Координира дейността по връзките с обществеността на Военна академия “Г. С. Раковски” с дирекция “Връзки с обществеността” на Министерството на отбраната.

6. Организира и подготвя пресконференции и интервюта пред средствата за масова информация и подпомага ръководството на Военна академия за участие в тях.

Телефон/факс за контакти: +359 2 92 26550

e-mail: rnda@armf.bg