ДИРЕКТОР stoianov

Полковник доктор Никола Стоянов

тел. +359 2 92 26 531

e-mail: n.stoyanov@mod.md.bg

МИСИЯ Организира и провежда курсове за подготовка на военнослужещи за участие в операции на НАТО и ЕС, както и в мисии за поддържане на международния мир и сигурност, осигурява и участва в провеждането на компютърно подпомагани учения и симулации, подпомага организирането и координира дистанционното обучение в основните звена на Военна академия  и администрира курсове за допълнителна квалификация. Осъществява учебната и научно-изследователската дейност по дисциплините, свързани с езиковата подготовка на обучаемите.
ЦЕЛИ
 • Подготовка на  български и чуждестранни военнослужещи, граждански лица от МО и други държавни структури за участие в мисии на БА и в мироопазващи операции на НАТО, ЕС, ООН, коалиционни структури и CIMIC, съчетано със специализирана езикова подготовка и използване на системи за моделиране и симулации;
 • Организиране и администриране на дистанционното обучение във Военна академия;
 • Участва в международното академично сътрудничество в интерес на развитието на езиковото обучение в сферата на военното образование;
 • Организира и провежда съдържателна и целенасочена методическа дейност, като развива и прилага нови форми и методи на обучение;
 • Повишава образователната, научната и професионалната квалификация на членовете на академичния състав.
УЧЕБНА ДЕЙНОСТ В Департамента се провеждат специализирани курсове за следдипломна длъжностна и целева квалификация, щабни компютърно-подпомагани учения и тренировки, с което се дава основна военно – практическа подготовка за работа в многонационални формирования и щабове на НАТО, ЕС или коалиционни структури и за участие в техни операции, и мироопазващи мисии на ООН.
Основната учебна и тренировъчна дейност на департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация” на ВА „Г. С.  Раковски” е свързана с провеждането на курсове на български и английски език, за подготовка на военнослужещи и цивилни служители от БА, участващи в операции по поддържане на мира в мисиите на ООН, ЕС и НАТО.
В Департамента се провежда подготовка на военнослужещи, както следва:

 • Подготовка на военнослужещи, номинирани в състава на контингент от въоръжените сили на Република България за участие в операцията на НАТО „Решителна подкрепа“ (RSM) в Афганистан;
 • Подготовка на военнослужещи, номинирани в състава на контингент от въоръжените сили на Република България за участие операцията на Европейския съюз  (ALTHEA) в Босна и Херцеговина;
 • Подготовка на военнослужещи, номинирани в състава на контингент от въоръжените сили на Република България за участие операцията на на Стабилизиращите сили на НАТО (KFOR) в Косово;
 • Подготовка на военнослужещи, номинирани в състава на контингент от въоръжените сили на Република България за участие в състава на Многонационална бойна група на Европейския съюз (HELBROC BG);
 • Подготовка на военнослужещи, номинирани в състава на контингент от въоръжените сили на Република България за участие в състава на Гражданската мисия за наблюдение на Европейския съюз  (EUMM) в Грузия;
  • Курс за щабни офицери в ОПМ на ООН;
  • Курс за военни наблюдатели за участие в мисии и операции на ООН.
 • Провежда курсове за следдипломна квалификация по чужди езици на офицери и цивилни служители от министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия;
 • Осъществява обучение със слушателите по въпросите на езиковата им подготовка;
 • Провежда курсове по български език за  чуждестранни военнослужещи;
 • Организира и провежда изпити по чужди езици в съответствие с изискванията на стандартизационно споразумение STANAG 6001.

Департаментът, с експертен състав, участва в организирането, подготовката и провеждането на учения и тренировки със слушателите и специализантите от факултет „Национална сигурност и отбрана“ и факултет „Командно-щабен“.

 

ПО ИЗПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА МОДЕЛИРАНЕ И СИМУЛАЦИИ JCATS

 • Участие в обучението на слушатели и специализанти от ВА чрез организиране и провеждане на КПКЩУ, проиграване на варианти за решения, щабни тренировки;
 • Участие в национални и многонационални КПКЩУ на държавното и военно ръководство за проверка на виждания и стратегии, както и за проиграване на варианти за действие при природни бедствия и кризи от невоенен характер;
 • Участие в индивидуално и групово обучение на слушатели и преподаватели за усвояване на симулационната система JCATS.

В Департамента се обобщава и анализира опита на участниците в мисии, провеждани извън територията на страната. Същият се отчита при актуализиране на програмите и намира място в лекционния материал за подготовка на специализантите.
Изградено е добро сътрудничество с Дипломатическият институт на Министерството на външните работи и Българския червен кръст, което се изразява в участие в курсове, експертиза и използване на симулационната система JCATS.

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА
 • Директор на департамент;
 • Инструктор;
 • Сектор „Квалификация“;
 • Сектор „Дистанционно обучение, учения, симулации и тренировки“;
 • Катедра „Езиково обучение“;
 • Екип „Сертифициране по английски език“;
 • Център за професионално обучение
ФОТОГАЛЕРИЯ
КОНТАКТИ
 • Сектор „Квалификация“

Началник на сектор подполковник Ивайло Иванов Игнатов

тел. +359 2 92 26 642; +359 2 92 26 583

e-mail: rnda.dl@armf.bg

 

 • Сектор „Дистанционно обучение, учения, симулации и тренировки“

Началник на сектор подполковник Христо Георгиев Деведжиев

тел. +359 2 92 26 680; +359 2 92 26 688; +359 2 92 26 584

e-mail: KDOKS@armf.bg

 

 • Катедра „Езиково обучение“

тел. +359 2 92 26 685; +359 2 92 26 506; +359 2 92 26 535;

+359 2 92 26 636; +359 2 92 26 655; +359 2 92 26 656;

+359 2 92 26 654

 

 • Екип „Сертифициране по английски език“

тел. +359 2 92 26 652; +359 2 92 26 694