Центърът за професионално обучение към Военна академия „Г. С. Раковски” е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) и предлага широки възможности за квалификация и преквалификация според изискванията на работодателите, валидиране на професионални знания и умения, придобити по самостоятелен неформален път. Издаваните държавни документи за професионална квалификация са валидни във всички страни – членки на Европейския съюз.
Предимството на центъра е, че всички заети на трудов договор или безработни лица могат да се възползват от ваучери за обучение по Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси“.
След издържан изпит по теория и практика на цялата професия се получава Държавно свидетелство за професионална квалификация признато от целия ЕС и други страни.

 

Предлага се обучение по следните професии:

 1. Професия „Охранител“ по специалности: „Физическа охрана на обекти“, „Банкова охрана“ и „Лична охрана“
 2. Професия „Спасител при бедствия, аварии и катастрофи“ по специалност „Търсене, спасяване и извършване на аварийно- възстановителни работи“
 3. Професия „Парамедик“ по специалност „Транспортиране на пострадали и болни хора, оказване на първа помощ“
 4. Професия „Офис-мениджър“ по специалност „Бизнес-администрация“
 5. Професия „Офис-секретар“ по специалност „Административно обслужване“
 6. Професия „Деловодител“ по специалност „Деловодство и архив“
 7. Професия „Библиотекар“ по специалност „Библиотекознание“
 8. Професия „Спедитор-логистик“ по специалност „Спедиция, транспортна и складова логистика“
 9. Професия „Помощник в строителството“ по специалност „Основни и довършителни работи“
 10. Професия „Помощник пътен строител“ по специалност „Пътища, магистрали и съоръжения“
 11. Професия „Електромонтьор“ по специалност „Електроенергетика“ в рискови райони
 12. Професия „Работник в озеленяването“ по специалност „Озеленяване и цветарство“
 13. Професия „Организатор Интернет приложения“ по специалност „Електронна търговия“
 14. Професия „Техник на компютърни системи“ по специалност „Компютърни мрежи“
 15. Професия „Монтьор на компютърни системи“ по специалност „Компютърни мрежи“
 16. Професия „Оператор на компютър“ по специалност „Текстообработка“

 

Курсове по част от професията

По горепосочените професии са възможни и по-кратки курсове само на това което ви трябва. За тях се издава Удостоверение по част от професията, което също важи в ЕС. Например, ако изкарате един курс за „SEO оптимизация на сайтове“ може да получите удостоверение по част от професията „Организатор на интернет приложения“ в което на гърба ще бъде изписан точния хорариум на дисциплините, които сте учили. За да използвате ваучер от Агенцията по заетостта за обучение по част от професията, трябва да се спази следният хорариум:

 • за професия  I степен курса е с продължителност  от 200 учебни часа (около 1 месец)  – 400 лв.;
 • за II степен курса е с продължителност от 300 учебни часа (около 2 месеца)  – 600 лв.;
 • за III степен е с продължителност от 600 учебни  часа (от 4-до 6 месеца)  – 1125 лв.

Формата на обучение може да бъде дневна, вечерна или дистанционна форма.

 

Курсове по дигитална компетентност – 45 часа

По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“  могат да се предоставят ваучери за обучение на безработни и заети лица на трудов договор по определени ключови компетентности, като програмата покрива 85 % от стойността на курса.  Така ако един курс от 45 часа струва 250 лева, на вас ще ви излезе само 37,5 лева!!
Предлагат се следните курсове по дигитална компетентност с ваучери:

 1. SEO – Оптимизация на сайтове
 2. Копирайтинг и създаване на уеб съдържание
 3. SMO – оптимизация за социални мрежи
 4. ORM – Управление на онлайн репутацията
 5. Изграждане на сайтове с WORDPRESS- CMS
 6. Дигитална култура в офиса
 7. Бизнес решения с Microsoft Office
 8. Дигитализация на библиотечни фондове
 9. Графичен дизайн
 10. Компютърни мрежи, CISCO сигурност на мрежи
 11. Информационна сигурност
 12. Етично хакерство
 13. Киберсигурност
 14. Дигитално административно осигуряване.

Възможни са и други курсове по заявка на работодателите!

Към Военна академия има разкрита лицензирана CISCO академия, която предоставя европейски сертификат и отлични компютърни кабинети с модерна база за обучение.
Освен това към Военна академия има разкрита лицензирана CISCO академия, която предоставя европейски сертификат и отлични компютърни кабинети с модерна база за обучение.
Предлага се и езиково обучение по чужд език с продължителност  300 учебни часа  с ваучер от  700 лв.
Обучението се провежда в градовете София, Пловдив и Стара Загора.
Възможно е специално разработено обучение по заявление на работодателите. Образователната политика на Центъра е насочена към създаване на условия за качествен и съвременен учебен процес с възможност за гъвкав отговор на образователни нужди на работодателите и професионални изисквания.
Формата на обучение може да бъде дневна, вечерна или дистанционна форма.

 

Валидиране на професионални знания и умения

Образователната политика на Центъра е насочена към създаване на условия за качествен и съвременен учебен процес с възможност за гъвкав отговор на образователни нужди на работодателите и професионални изисквания. При нужда може да получите специално разработено обучение по заявление на работодателите или ако вече практикувате някоя от горепосочените професии, но нямате документ е възможно вашите знания и умения да бъдат валидирани от комисия и да получите световно признат документ:

 • Свидетелство за професионална квалификация или
 • Удостоверение за обучение по част от професията.

Валидирането е процес на оценяване, признаване и официално документиране на практически умения и компетентности, придобити чрез житейски опит и/или неформално и самостоятелно учене.
Основните стъпки за валидиране на знания, умения и компетентности са:
Всеки навършил 16 години, без значение дали учи, работи или е безработен, има възможността да се възползва от процедурата по валидиране за професията или част от горепосочените професии  при придобити чрез неформално обучение или самостоятелно учене знания, умения и компетенции.
За да стартира процедурата, е необходимо да подадете заявление по образец в Центъра за професионално обучение към Военна академия „Г.С.Раковски „  и да представите доказателства – например трудова книжка, длъжностна характеристика, атестация от Ваш работодател, препоръки, сертификати, и други от които е видно, че сте работили минимум 6 месеца на длъжност по професията. Заявлението може да изтеглите от тук, да го попълнените и заедно с две снимки, копие на диплома, лична карта, медицинско свидетелство и трудова книжка да ги занесете във Военна академия за да стартира процеса.
Всички представени от Вас документи, свързани със заявената за валидиране професионална квалификация,  ще бъдат включени във Вашето портфолио.
Ако не разполагате с доказателствени документи, можете да попълните тест, който ще послужи за идентифициране на знанията Ви по отделните компетенции или да изпълните практическа задача, за да докажете уменията си.
Знанията и уменията Ви ще бъдат оценени от комисия по валидиране.
Ако сте доказали чрез представените от Вас документи в пълна степен съответствие с държавните образователни изисквания, комисията ще Ви допусне до явяване на изпити за придобиване на професионална квалификация.
Ако представените документи не са достатъчни за допускане до  изпити, комисията ще Ви предложи индивидуален план за допълнително обучение по теория и практика, като ще получите и конспект и списък с препоръчителна литература за подготовка за изпитите.
Етапите, които ще включва процедурата по валидиране са, както следва:

 1. Определяне на професията, по която лицето желае да валидира своите професионални знания, умения и компетентности
 2. Съпоставяне на заявените от лицето професионални знания, умения и компетентности с държавните образователни изисквания по съответната професия
 3. Събиране на доказателства за притежаваните от кандидата компетентности
 4. Проверка при необходимост на компетентности, за които няма доказателства
 5. Допълнително учене или обучение (при необходимост)
 6. Полагане на изпити – по теория и по практика на професията
 7. Издаване на документ за валидиране на професионалните компетентности.

 

ПАКЕТ ДОКУМЕНТИ ЗА КУРС

ПАКЕТ ДОКУМЕНТИ ЗА ВАЛИДИРАНЕ

 

За повече въпроси или за записване се обадете или пишете на rndcptc@gmail.com