Директор
Грета Керемидчиева
тел.: 92 26 506

 

МИСИЯ НА ДЕПАРТАМЕНТ „ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ“

В изпълнение на МИСИЯТА на Военна академия „Г. С. Раковски“ департаментът осъществява учебната и научно-изследователската дейност по дисциплините, свързани с езиковата подготовка на обучаемите.

ФУНКЦИИ НА ДЕПАРТАМЕНТ „ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ“

  1. Осъществява обучение със слушателите по въпросите на езиковата им подготовка
  2. Провежда курсове за следдипломна квалификация по чужди езици на офицери и цивилни служители от министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
  3. Провежда курсове по български език за  чуждестранни военнослужещи
  4. Организира и провежда изпити по чужди езици в съответствие с изискванията на стандартизационно споразумение STANAG 6001
  5. Участва в международното академично сътрудничество в интерес на развитието на езиковото обучение в сферата на военното образование
  6. Организира и провежда съдържателна и целенасочена методическа дейност, като развива и прилага нови форми и методи на обучение
  7. Изгражда, поддържа и развива учебен фонд и учебно-материална база съобразно учебните планове и програми в съответствие със съвременните изисквания за провеждане на учебен процес
  8. Повишава образователната, научната и професионалната квалификация на членовете на академичния състав