Мисията на Институт „Перспективни изследвания за отбраната“ (ИПИО) е да осигурява стратегически изследвания и анализи за военното и политическото ръководство на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и да провежда научни изследвания в подкрепа на професионалното военно образование и на обучението във Военна академия „Г. С. Раковски“.