• Изследва нововъзникващите заплахи за националната сигурност и изграждането на способности за противодействие;
 • Изследва трансформацията на отбраната и интеграционната политика на НАТО и на ЕС;
 • Разработва концепции, анализи, прогнози и експертни оценки за предизвикателствата/заплахите към националната система за сигурност и отбрана;
 • Участва в изследвания, свързани с националния принос в отбранителното планиране и планирането на силите в НАТО и ЕС и разработване на препоръки за неговото подобряване;
 • Организира и провежда изследвания, свързани с възможностите за противодействие на хибридни заплахи и на кибератаки;
 • Участва в изследвания за влиянието на модернизацията на армията върху подбора, подготовката, мотивацията и професионалната реализация на личния състав;
 • Организира и провежда социологическите изследвания във Въоръжените сили на Република България;
 • Провежда ежегодни изследвания за реализацията на випускниците на Академията и висшите военни училища;
 • Провежда ежегодно социологическо проучване на мнението на випускниците за качеството на обучението в Академията;
 • Участва в изследвания, свързани с политиката за осигуряване на равни възможности за професионална реализация на хората с увреждания, представителите на етническите, религиозните, културните малцинства и на жените във ВС;
 • Извършва научни изследвания за ролята и ефективността на човешкия фактор в отбраната;
 • Анализира и оценява конкурентоспособността на Военна академия „Г. С. Раковски“ сред другите висши училища, провеждащи обучение в областта на сигурността и отбраната;
 • Участва в провеждането на научни изследвания в областта на изграждането на адаптивни военни платформи и архитектури;
 • Участва в провеждане на научни изследвания в областта на стратегическите технологии;
 • Извършва сканиране на хоризонта и мониторинг в областта на технологиите с военно приложение;
 • Извършва научни проучвания в областта на иновациите в информационните технологии;
 • Участва в създаването и внедряването на информационни средства и системи в помощ на научно-преподавателската и научноизследователската дейност и усъвършенстване на системата за управление на Военна академия „Г. С. Раковски“;
 • Провежда научни изследвания за определяне, придобиване, съхраняване и развитие на необходимото знание за нуждите на образованието и за военната организация;
 • Провежда научни изследвания в областта на информационните системи, технологии и процеси и тяхното приложение за управление на знанието и образованието;
 • Извършва научно-приложни изследвания в областта на моделирането и симулациите в интерес на сигурността и отбраната;
 • Провежда научно-приложни изследвания и обучение в областта на информационните аспекти на киберсигурността;
 • Участва в изследвания на съюзния, коалиционен и национален опит в развитието на сигурността и отбраната, и от участието в съвременни военни операции на НАТО и ЕС;
 • Изучава, анализира и систематизира опита от участието на Българската армия в операции за поддържане на международния мир и сигурност;
 • Участва в изследвания на опита и поуките от практиката по време на национални и международни учения и след ротацията на контингенти, участвали в операции и мисии зад граница;
 • Изследва проблемите на военната и военнополитическата история, опита от войните и военните конфликти и строителството на въоръжените сили;
 • Изследва историята на въоръжението и техниката на Българската армия и влиянието им върху развитието на военното дело;
 • Поддържа програмната акредитация на докторската програма „Военна и военнополитическа история“ и провежда обучение по нея за придобиване на образователна и научна степен „доктор“;
 • Поддържа програмната акредитация на докторската програма „Информатика“;
 • Подпомага функционирането на CISCO академия „Раковски“ и провеждането на квалификационни курсове за мрежови администратори;
 • Участва в панели и изследователски групи на Организацията за изследвания и технологии на НАТО;
 • Участва в учебния процес във Военна академия „Г. С. Раковски“, самостоятелно и/или съвместно с други обучаващи звена от Академията;
 • Провежда обучение за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ по акредитирани докторски програми;
 • Допринася за научното сътрудничество на ИПИО и Академията със сродни научни организации от НАТО, ЕС и други партньори.