Създаване на нови знания и научноприложни продукти в областта на националната сигурност, подпомагащи научното прогнозиране и обосноваването на управленски решения за трансформацията на Въоръжените сили на Република България, за подготовката и представянето на хората в отбраната и за усъвършенстването на учебния и изследователския процес в Академията.