• „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво” от професионално направление „Военно дело”, специализация ВВС;
  • „Сигурност във въздухоплаването” от професионално направление „Национална сигурност”.