1. За специалността „Организация и управление на военните формирования на оперативно ниво“, специализация „Комуникационни и информационни системи“ от професионално направление „Военно дело“
  • запознаване на обучаемите с теорията и практиката на воденето на операциите от оперативните и тактическите формирования на Българската армия в съответствие със съвременните реалности и предизвикателствата на днешното време;
  • даване на фундаментална подготовка за бъдещото им изграждане като специалисти по КИС от тактическите и оперативните формирования и щабовете, както и от свързочните формирования;
  • създаване на практически навици и умения за работа в екип при вземане на решения за изграждане на КИС с използване на съвременните методи и технологии в съответствие с евро-атлантическото членство на страната;
  • формиране на дискусионна творческа среда на работа и създаване на условия за обмяна на опит при участие в международни срещи, конференции и учения, формиране на нова култура на комуникиране.
 2. За специалността „Комуникационни и информационни системи и технологии в сигурността и отбраната“ от професионално направление „Национална сигурност“
  • запознаване на обучаемите със същността, структурата, организацията и управлението на комуникационните и информационните системи в сигурността и отбраната;
  • усвояване на методологията и технологиите за постигане на съвместимост на комуникационните и информационните системи в сигурността и отбраната с аналогичните системи на партньорите от НАТО и комерсиалните обществени и корпоративни комуникационни мрежи и информационни системи;
  • създаване на практически навици и умения за организация и управление на комуникационните и информационните системи в сигурността и отбраната – принципи, състояние, развитие и процеса на планиране и вземане на решение при използване на КИС в сигурността и отбраната.