В катедра “Логистика” като първично звено през периода 2003-2017 са обучени над 20 докторанта в редовна, задочна  и свободна форма на обучение, които след това успешно защитават своите дисертации в област на висшето образование “Сигурност и отбрана”, в научно направление :

  • „Военно дело” по докторска програма “Организация на управлението на въоръжените сили”;
  • „Национална сигурност“ по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство” (отрасъл „Логистика на сигурността и отбраната.