• Обучава слушатели в редовна и задочна форма на обучение в професионално направление „Военно дело”;
  • Обучава студенти в редовна, задочна и дистанционна форма на обучение в професионално направление „Национална сигурност”;
  • Обучава докторанти в област на висшето образование “Сигурност и отбрана” в  научно направление „Военно дело” и научно направление „Национална сигурност“;
  • Провежда курсове с различна продължителност, в рамките на системата за следдипломната квалификация за военнослужещи, цивилни служители и граждански лица от държавната администрация.