В учебните програми по специалността „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво“ – специализация „Логистика” са включени следните тематични въпроси и области:

  • Съвременната теория на логистичното осигуряване необходима за изпълнение на трите мисии на ВС;
  • Теорията на управлението на военните логистични системи в национален и коалиционен формат;
  • Организацията и управлението на логистичното осигуряване на многонационални формирования при участието им в операции на НАТО, ЕС и ООН;
  • Методите, методиките и технологията на извършване на разчети по логистично осигуряване при планиране и организиране на изпълнението на логистичните функции материално снабдяване, придвижване и транспорт, поддръжка и ремонт, медицинско осигуряване;
  • Информационните системи и системите за планиране и управление на логистичното осигуряване.

Успешно завършилите курса на обучение слушатели по специалността „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво“ – специализация „Логистика”  са способни да: организират и ръководят логистичното осигуряване в оперативните и тактическите формирования на БА; заемат логистични длъжности в съвместни щабове на национално и коалиционно ниво и успешно да вземат управленски решения в областта на националната и многонационалната логистика. Отзивите за нивото на подготовката на нашите обучаеми от техните преки командири и началници, както и от Дирекция “Логистика”, която непосредствено отговаря за обучението са положителни. Успешната реализация на нашите випускници и по-нататъшното им успешно кариерно развитие са много добра атестация за нивото на получените знания и умения по време на обучението във Военна академия.
От учебната 2005-2006 година във Военна академия стартира обучението на студенти по магистърската програма „Логистика на сигурността и отбраната”. Чрез реализацията на тази магистърска специалност се дава възможност на все повече цивилни експерти да получат знания, чрез съчетаване на учебни дисциплини, модули и теми свързани със сигурността и отбраната, допълнени с широк кръг от теми от релативни области на стратегическото лидерство, мениджмънта на отбраната и въоръжените сили и функционалните и научните области на логистиката.
Завършилите успешно обучението работят като служители в министерствата, ведомствата, органите и организациите на системата за национална сигурност, централната и местната администрация, занимаващи се с управлението на логистиката в сферата на материалните, финансовите и човешките ресурси.
На базата на държавните изисквания бе разработена необходимата учебно планова документация за магистърска програма с преподаване на френски и английски език “Международна логистика и транспорт”. Програмата за обучение на студентите по тази нова магистърска програма е изградена на базата на разкриването на концептуалните основи на логистиката, която със своята политика, принципи и инструменти е фундаментът на международната логистика и транспорт. Систематизацията на знанията се конкретизира и утвърждава с разглеждането на конкретни функционални области на логистиката и видовете транспорт. В различни дисциплини се акцентира на предоставяне на знания по такива важни области като интегрирането в областта на международната логистика и транспорт, логистичния мениджмънт, информационните системи и технологии, митническите процедури и други, с които се разширява сферата от концептуални възгледи и схващания за приложение на логистиката и възможностите за използване на различни видове транспорт.
По тази магистърска програма се работи усилено за създаването на консорциум с технологичното училище в Белфорт Република Франция, Нов Лисабонски университет и Политехническия университет в Букурещ за съвместно обучение на студенти по програмата “Еразъм мундос” на Европейския съвет.