Факултет „Командно-щабен” в рамките на процесите на научно – практически изследвания и обучение, провеждани самостоятелно или съвместно с други национални и международни образователни институции придобива, съхранява и развива необходимото знание, провежда висококачествено специализирано обучение за придобиване на висше образование, следдипломна квалификация и научни изследвания в областта на сигурността и отбраната с цел възпитаване и формиране компетентности на лидери и експерти, способни да управляват въоръжените сили на оперативно ниво.