За придобиване на ОНС „доктор“ факултетът обучава по следните програми:

 1. В област на висшето образование „Технически науки“, професионално направление „Комуникационна и компютърна техника“:
  • „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (на войските и оръжията)“;
  • „Комуникационни мрежи и системи“.
 2. В област на висшето образование „Сигурност и отбрана“, професионално направление „Военно дело“:
  • „Организация и управление на въоръжените сили“;
  • „Военно приложни аспекти на защитата на населението и инфраструктурата на държавата“.
 3. В област на висшето образование „Сигурност и отбрана“, професионално направление „Национална сигурност“:
  • „Киберсигурност“;
  • „Защита на населението и инфраструктурата на държавата при кризисни ситуации“;
  • „Организация и управление извън сферата на материалното производство“ по отрасли: „Логистика на сигурността и отбраната“, „Стратегически комуникации“ и „Сигурност във въздухоплаването“.