Сектор „Организация на учебния процес и дистанционно обучение“ е административно звено и основен осигуряващ и планиращ орган на учебния процес, дистанционното обучение и административната дейност във факултет „Командно-щабен“. На него се възлага:

  • изпълнението на основната административна работа, пряко свързана с функционирането на Факултета, като основно звено на Военна академия „Г. С. Раковски“;
  • създаване, осигуряване и поддържане на необходимите условия за качествено и организирано провеждане на учебния процес и дистанционното обучение;
  • осигуряване, в материално и техническо отношение, подготовката и провеждането на учебния процес и научната дейност, общофакултетните мероприятия и документално-административното обслужване на слушателите, студентите и специализантите във факултета.

Административен състав:

  • началник на сектор д-р Мина Киркова, телефон/факс за контакт 02 9 26594, e-mail: m.kirkova@armf.bg и fkksht@armf.bg;
  • главен експерт Иван Косев, телефон за контакт 02 9 26593, e-mail: i.kosev@armf.bg;
  • главен специалист Марияна Григорова, телефон за контакт 02 9 26619, e-mail: m.grigorova@armf.bg;
  • главен специалист Надя Прокопова, телефон за контакт 02 9 26619, e-mail: n.prokopova@armf.bg.