polkovnik_Georgi_Dimov

полковник доц. д-р Георги Димитров Димов

началник на катедра “Политики, стратегии и отбранително планиране”

телефон (02) 9226604

Академичен състав на катедра „Политики, стратегии и отбранително планиране ”

професор д-р Валери Велков ИВАНОВ

полковник доц. д-р Николай Тенев УРУМОВ

доцент д-р Красимир Стефанов ДОБРЕВ

доцент д-р Георги Григоров ГОЦЕВ

доцент д-р Кирил Николов КИРИЛОВ

подполковник гл. ас. д-р Теодоси Николаев МИХОВ

подполковник гл. ас. д-р Николай Венциславов НЕДЯЛКОВ

подполковник гл. ас. д-р Иван Николов ЧАКЪРОВ

 

Катедрата реализира програми за образование и курсове за квалификация и осъществява научни и приложни изследвания в теоретичните области и практиката на стратегическо ниво на управление

Катедра „Политики, стратегии и отбранително планиране” е водеща за магистърските специалности „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили” в направление „Военно дело“ и „Стратегическо ръководство на сигурността и отбраната” в направление „Национална сигурност“. Катедрата провежда обучение във факултет „Национална сигурност и отбрана” по 6 задължителни учебни дисциплини („Военна стратегия”, „Основи на военната стратегия”, „Организация на основните формирования от сектора за сигурност и отбрана”, „Управление при кризи и военни конфликти”, „Стратегии за сигурност и отбрана”, „Защита на сигурността и обществения ред”) и над 15 избираеми дисциплини по различни аспекти от тематиката на задължителните. Освен във факултет „Национална сигурност и отбрана”, преподаватели от катедрата участват в учебния процес на факултет „Командно-щабен”.

Мисия на катедрата:

Мисията на катедра „Политики, стратегии и отбранително планиране“ е да осигурява задълбочена теоретична и специализирана подготовка на офицери и цивилни служители за формулиране и реализиране на отбранителната политика на страната, оценяване на средата на сигурност, вземане на стратегически решения и планиране в системата за отбрана. Тази мисия катедрата осъществява чрез предлаганото специализирано обучение, както и чрез извършването на научни изследвания в областта на сигурността и отбраната.

Цели на катедрата:

 1. Постоянно утвърждаване ролята на катедра „Политики, стратегии и отбранително планиране“ като уникално звено във факултет „Национална сигурност и отбрана“ по отношение на висшето образование, квалификацията и научно-приложните изследвания на системата за отбрана на страната;
 2. Предоставяне на пакет от знания и умения на обучаемите в Академията, в съответствие с националните и международните стандарти в НАТО и Европейския съюз, системно поддържане на качеството на обучението и осигуряване на условия за съвременно развитие на академичния състав;
 3. Осигуряване на експертна поддръжка на политиката за национална сигурност, и отбранителната политика на страната;
 4. Създаване на модерна информационна среда на обучение и научни изследвания;
 5. Поддържане на способности за обучение на стратегическо ниво;

 

Задачи на катедрата:

Основна задача на катера „Политики, стратегии и отбранително планиране“ е да изгражда компетенции на военните и цивилните лидери за решаване на проблеми на теорията и практиката на управлението на отбраната и въоръжените сили и за работа в многонационални екипи, съответстващи на изискванията на НАТО.  Обучението включва тематичните области на знанието: ръководството на отбраната и въоръжените сили на Р България; командване и управление на стратегическо ниво; планиране на отбраната.

Основните задачи катедрата решава като:

 1. Подготвя настоящите и бъдещите национални лидери за ръководство, командване и управление на системата за отбрана на страната в съответствие с национални традиции, съвременните световни тенденции и стандартите на НАТО;
 2. Извършва научни и приложни изследвания и участва в разработването на концепции, стратегии и доктрини по въпроси на сигурността и отбраната;
 3. Организира провеждането на процедури за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности;
 4. Публикува материали по въпроси на националната сигурност и отбраната на Република България и допринася за повишаване информираността и разбирането на обществото по тези въпроси;
 5. Участва в професионални форуми за дискусии по проблеми на националната и колективната отбрана на страната;
 6. Предоставя експертизи по конкретни въпроси при поискване от Министерството на отбраната.;
 7. Участва в международния дебат в интерес на развитието на националното военно образование.

Курсове за следдипломна квалификация:

 • „Стратегически курс“1 – в редовна и дистанционна форми на обучение;
 • „Стратегическо управление на отбраната”;
 • „Национално ориентирана подготовка на офицери, завършили академии и колежи в чужбина на стратегическо ниво”;
 • „Комплектуване на войските с мобилизационни ресурси”;
 • „Управление при кризи“ – за държавната администрация;
 • „Отбранително-мобилизационна подготовка“ – за държавната администрация.

[1] Стратегическия курс се предлага и за чуждестранни граждани с преподаване на английски език.