Polkovnik_T_Simeonov

полковник доц. д-р  Тотко Симеонов СИМЕОНОВ

началник на катедра “Мениджмънт на сигурността и отбраната”

 телефон (02) 9226539

 

Академичен състав на катедра “Мениджмънт на сигурността и отбраната”

 • Полковник доцент  д-р Галин Райнов ИВАНОВ
 • Майор главен асистент д-р Петър Ангелов СТОИЛОВ
 • Майор асистент Живко Иванов ЛАВЧЕВ
 • Професор  д-р Лидия Стоянова ВЕЛКОВА
 • Професор д. н. Валери ЛАЗАРОВ, генерал-майор (о.р.)
 • Професор д-р Павел Ангелов АНГЕЛОВ
 • Доцент д-р Вяра Стойкова ЖЕКОВА
 • Главен асистент д-р Георги Младенов ЦВЕТКОВ
 • Главен асистент д-р Нина Бончева БОТЕВА
 • Главен асистент д-р Катя Любомирова ПЕЙЧЕВА

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА КАТЕДРАТА:

 • Провеждане на учебен процес и научно-изследователска дейност по Управление на сигурността и отбраната, отговарящи на европейските критерии в тематичната област на знанието на катедра „Мениджмънт на сигурността и отбраната“.
 • Разширяване и интегриране на икономическите знания в съвременната среда за сигурност, мениджмънта и формиране на умения, за творческо и ефективно управление на човешки и отбранителни ресурси на стратегическо и оперативно равнище в отбраната, военната и публичната сфера в национален, коалиционен, интеграционен контекст.
 • Да предоставя научна експертиза по икономика и мениджмънт в сигурността и отбраната, за социални поръчки на държавата, министерството на отбраната и на Българската армия, и на други структури от сектора за сигурност, както и на органи на централната и местната власт.

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

 • Мениджмънт на сигурността и отбраната
 • Акредитация – 02.07.2014 г., с решение от 02.07.2008 г. (протокол № 155) на Постоянната комисия по социални и правни науки и национална сигурност;
 • Професионално направление: „Национална сигурност и отбрана“;
 • Задочна форма на обучение

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

 • Основи на мениджмънта
 • Мениджмънт на ресурсите в сигурността и отбраната
 • Корупционни практики и превенция на корупцията
 • Публична администрация
 • Административна поддръжка на многонационални операции
 • Основи на правото
 • Мениджмънт на сектора за сигурност
 • Основи на аквизицията
 • Мениджмънт на човешките ресурси
 • Икономика на публичния сектор
 • Икономическа сигурност на корпорацията
 • Основи на мениджмънта на корпорацията
 • Управление на човешките ресурси в корпорацията
 • Публична администрация на отбраната
 • Икономическа политика и интеграция
 • Икономическа сигурност
 • Икономика на прехода
 • Основи на международния икономикс
 • Въведение в икономиката
 • Основи на маркетинга
 • Основи на финансовия мениджмънт
 • Измерване на ефективност и резултативност
 • Организационно проектиране
 • Мениджмънт на риска
 • Стандартизация, качество и кодификация
 • Мениджмънт на гражданските ресурси за отбрана и сигурност
 • Методи и системи за поддръжка на вземането на решения в мениджмънта
 • Защита на интелектуалната собственост
 • Корпоративен маркетинг
 • Мениджмънт на риска
 • Нелоялна конкуренция
 • Правни аспекти на корпоративната сигурност
 • Социална защита, осигуряване и застраховане
 • Управление на проекти
 • Икономическа сигурност
 • Административен мениджмънт
 • Икономика на публичния сектор
 • Основи на маркетинга
 • Стандартизация, качество и кодификация
 • Основи на международния икономикс
 • Мениджмънт на гражданските ресурси за отбрана
 • Основи на финансовия мениджмънт

КУРСОВЕ

1.1. Водеща катедра

 • „Мениджмънт на отбраната”;
 • „Управление на човешките ресурси“;
 • „Публична администрация на отбраната“;
 • „Консултанти по адаптация“;
 • „Организиране и възлагане на обществени поръчки“;
 • „Антикорупция“
 • „Управление на личния състав във военни формирования“;
 • „Аналитична поддръжка на трансформацията“;
 • „Управление на знанията”.

1.2. Участие

 • „Стратегически курс“ – редовно обучение
 • „Стратегически курс“ – дистанционно обучение за държавната администрация