bekiarova

Професор д-р Наталия Атанасова Бекярова е ръководител на катедра “Национална и международна сигурност” във факултет “Национална сигурност и отбрана” на ВА “Г. С. Раковски”.

служебен телефон 02/92 26 54

Академичен състав на катедра “Национална и международна сигурност”:

 • Професор доктор на науките Георги Василев БАХЧЕВАНОВ
 • Професор доктор Николай Димитров СЛАТИНСКИ
 • Професор доктор Величка Иванова МИЛИНА
 • Доцент доктор Иван Петров ПАНЧЕВ
 • Доцент доктор Стефко Илиев СМОЛЕНОВ
 • Доцент доктор Илина Стефанова Козарова – АРМЕНЧЕВА
 • Главен асистент доктор Ирина Николаева  МИНДОВА- ДОЧЕВА
 • Главен асистент доктор  Ивайло Димитров ИВАНОВ
 • Главен асистент доктор Радослав Иванов БОНЕВ

Катедра “Национална и международна сигурност” е звено в състава на факултет “Национална сигурност и отбрана” с основни задачи:

 • да предоставя базови систематизирани знания за сигурността като обществено явление, съвременните тенденции в средата за сигурност и необходимостта от адекватна политика за сигурност;
 • да подготвя висококвалифицирани специалисти с експертиза в сферата на сигурността и отбраната;
 • да предоставя научна експертиза по въпросите на сигурността и отбраната.

Тя е водеща в обучението на акредитираните магистърски специалности “Национална сигурност и отбрана” и “Организация и управление на корпоративната сигурност”. Участва в обучението по всички магистърски специалности във Военна академия. Ангажирана е в провеждането на квалификационни курсове по защита на класифицираната информация,   по основи на фирмената сигурност, военна дипломация и сигурност и др.

Катедра “Национална и международна сигурност” разполага с академичен състав, притежаващ богат научно-методически опит и експертиза в областта на сигурността и отбраната.

Учебни дисциплини, преподавани от катедра “Национална и международна сигурност”:

 • Национална и международна сигурност
 • Демографски аспекти на сигурността
 • Китай през 21 век
 • Екологична сигурност
 • Система за национална сигурност и управление при кризи
 • Сравнителна политология
 • Русия и глобалната сигурност
 • Енергийна сигурност
 • Военна дипломация
 • Система за национална сигурност и управление при кризи
 • Теория и практика на социалното управление
 • Гражданско-военни отношения
 • Етика в политическия мениджмент
 • Защита на класифицираната информация
 • Информационна сигурност
 • Защита на класифицираната информация
 • Правни проблеми на националната и международната сигурност
 • Конституционно право
 • Военна дипломация
 • Европейска и евроатлантическа сигурност.
 • Социална сигурност.

Курсове водени от катедра “Национална и международна сигурност”:

ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ (8 тематични курса):

 • Обучение на служители от организационните единици, определени за заемане на длъжности или изпълнение на задачи, за които се изисква достъп до класифицирана информация
 • Обучение по закона за защита на класифицираната информация на ръководители на организационни единици
 • Обучение по закона за защита на класифицираната информация на представители на средствата за масово осведомяване
 • Обучение на завеждащи регистратури и служители в регистратурите за класифицирана информация от организационните единици
 • Обучение на лица, определени за заемане на длъжности „сигурност и охрана“ за които се изисква достъп до класифицирана информация
 • Обучение по индустриална сигурност на служители от организационните единици с достъп до класифицирана информация
 • Защита на автоматизирани информационни системи и мрежи, обработващи класифицирана информация
 • Обучение на служители определени да изпълняват функции на куриери от организационни единици за пренос на класифицирана информация до ниво „секретно” включително

ВОЕННА ДИПЛОМАЦИЯ

ОСНОВИ НА ФИРМЕНА СИГУРНОСТ