Полк.доц.д-р Стоян Стойчев

полковник доц. д-р  Стоян  Георгиев СТОЙЧЕВ

Началник на катедра „Съвместни операции и планиране“

телефон (02) 9226663

 

Академичен състав на катедра „Съвместни операции и планиране“

полковник доц. д-р Георги Карамфилов ГЕОРГИЕВ

подполковник д-р гл. ас Милен Ников КИСЬОВ

подполковник д-р гл. ас. Живко Добрев ЖЕЛЕВ

подполковник д-р гл. ас. Благовест Драгошинов ИВАНОВ

 

Основни цели на катедрата:

 • утвърждаване ролята на катедра „Съвместни операции и планиране“ като основно звено в рамките на факултет „Национална сигурност и отбрана“ осигуряващо образование, квалификация, пакети от знания, практически умения и научно-приложни изследвания в областта на сигурността и отбраната, на стратегическото ръководство на отбраната и на оперативното командване и управление на въоръжените сили и останалите структурни елементи от системата за сигурност и отбрана на страната;
 • привеждане на пакета от знания и умения, предоставяни на обучаемите в рамките на магистърските програми и курсове за следдипломна квалификация, в които преподават членовете на катедрата, към най-високите национални и международни стандарти и осигуряване на сравнимост с този на военните колежи, университети и академии в държавите от НАТО и Европейския съюз, включително чрез системата за поддържане качеството на обучението в рамките на ВА „Г. С. Раковски“;
 • съвременно и перспективно развитие на академичния състав на катедрата и все по-пълно удовлетворяване на изискванията на обучаемите от всички категории и нива;
 • превръщане на академичния състав на катедрата в една от основните среди за научно-приложни изследвания и експертна поддръжка на политиката на държавата в сферата на сигурността и отбраната, на нова култура в гражданско-военните отношения и и взаимодействие;
 • участие в създаването на нова информационна среда на обучението и научните изследвания в рамките на факултет „Национална сигурност и отбрана“.

 Учебни дисциплини

 • Оперативно изкуство в съвместни и многонационални операции;
 • Операции в отговор на кризи;
 • Съвместни операции;
 • Операции за поддържане на мира;
 • Планиране на операции;
 • Прилагане на стратегическите концепции в колективната и националната отбрана;
 • Международно хуманитарно право.
 • Гражданско-военно сътрудничество;
 • Гражданско-военни отношения;
 • Антитерористична сигурност;
 • Стабилизиращи операции;
 • Усъвършенстване на подготовката на щабни офицери;
 • Противодействие на съвременния тероризъм;
 • Основи на сигурността;
 • Основи на разузнаването;
 • Дипломация и протокол;
 • Технически системи и средства за разузнаване и контраразузнаване;
 • Технология на разузнаването;
 • Радикални движения.

Курсове

 • „Съвместни операции“ – за стратегически курс;
 • „Правна регламентация във военното дело”;
 • „Гражданско – военно сътрудничество (CIMIC)“;
 • „Щабен курс за офицери от всички родове войски“;
 • „Усъвършенстване подготовката на щабни офицери“ (на английски език);
 • „Гражданско-военно сътрудничество (CIMIC) в многонационални операции” (на английски език);
 • „Съвместни антитерористични операции“;
 • „Международно хуманитарно право в операции по поддържане на мира” (на английски език);
 • „Международно хуманитарно право”;
 • „Съвместни операции”;
 • „Стратегически курс“ (на английски език);
 • „Противодействие на съвременния тероризъм”;
 • „Противодействие на съвременния тероризъм” (на английски език);
 • „Гражданско военно сътрудничество в многонационални операции (CIMIC)” (на английски език);
 • „Гражданско-военно сътрудничество в извънредни ситуации”;
 • „Оперативно планиране в НАТО” (на английски език).