Koriza_prof.Avramov

ХАРАКТЕРИСТИКА И МЕТОДОЛОГИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ВОЕННОСТРАТЕГИЧЕСКИ ВЪЗГЛЕДИ

В предлагания труд са обобщени и paзвити знания по проблеми, които са от компетенцията на органите за военностратегическо ръководство. Акцентът се поставя върху акmyaлнu схващания за военната стратегия; нейната зависимост от отбранителната политика и факторите на средата, в които се реализира; системата за генериране на военностратегически концепции; характера и методологията за формиране на военностратегически възгледи относно използването, трансформацията, подготовката и ръководството на въоръжените сили.

Монографията е съобразена с магистърската програма за обучение на слушателите и студентите във факултет „Национална и международнасигурност“ на Военната академия. По тази причина съдържа знания, които са необходими както на обучаемите слушатели и студенти, така и на служебно ангажираните с проблемите на националната и колективната отбрана.