„МЕНИДЖМЪНТ НА СИГУРНОСТТА И ОТБРАНАТА”

Магистърската програма „Мениджмънт на сигурността и отбраната” позволява придобиването на образователно-квалификационна степен „магистър” в професионално направление „Национална сигурност” от областта на висшe образование „Сигурност и отбрана”. Тя е изградена върху солидни теоретични знания и обобщаване на добри практики в Европейския съюз и НАТО в областта на мениджмънта на системата от органи и организации в сектора за сигурност. Провежда се в задочна форма на обучение.

Изучават се съвременните проблеми на планирането в сектора за сигурност и мениджмънта на човешки, финансови, информационни и технологични ресурси за ефикасно гарантиране на сигурността в ХХІ век. Чрез модерни форми на обучение и участие на студентите в научни изследвания и конференции се придобиват знания за теорията и особеностите на мениджмънта в сектора за сигурност и отбрана.

Придобилите степента „магистър” ще могат да участват в ръководството на големи, сложни социални организации, да управляват социални процеси в динамично променяща се среда и при трансформацията на идеите, концепциите и стратегиите в конкретна социална практика.

 

Катедра „Мениджмънт на отбраната и въоръжените сили”

Катедра „Мениджмънт на отбраната и въоръжените сили” е звено в състава на факултет „Национална сигурност и отбрана”, което отговаря за обучението, генерирането и разпространяването на знания по въпросите на планирането и мениджмънта на въоръжените сили, отбраната и системата за сигурност в контекста на интеграцията в НАТО и Европейския съюз.

Със своите учебни програми, отразяващи най-новите постижения в теорията и практиката на мениджмънта, катедрата присъства значимо в обучението по всички магистърски програми във Военната академия. Тя е водеща в подготовката по магистърската програма „Мениджмънт на сигурността и отбраната” и в редица специализирани курсове, включително с чуждестранно участие на български и английски език.

Катедреният колектив участва в два национални и три международни научноизследователски проекта с изследователски организации от Германия, Холандия, Норвегия, САЩ и други страни. Към катедрата е създадена и успешно работи лаборатория „Аналитична поддръжка на трансформацията”.

Катедра „Мениджмънт на отбраната и въоръжените сили” организира международната научноприложна конференция на тема „Using Models and Simulations in Support of Force Transformation”.