„ ПУБЛИЧНИ КОМУНИКАЦИИ В СИГУРНОСТТА И ОТБРАНАТА ”

Тази магистърска специалност на факултет “Национална сигурност и отбрана” може да изучавате в задочна форма на обучение.

Образованието по “Публични комуникации” е закономерен следващ етап в актуалното съчетаване на изградените традиции за обучение по дисциплината “Връзки с обществеността”, датиращи от 1995 г., и поемането на предизвикателство към бъдещето.

Избралите да се обучават по тази специалност студенти ще получат полезни знания в областта на връзките с обществеността, психологическите операции, политическата и социалната психология, имиджмейкинга, рекламата, пропагандата, медиязнанието, социологията, реториката, мениджмънта, воденето на преговори, протокола, церемониала и междукултурното общуване.

Студентите ще придобият компетентност за изграждане и развитие на положителен имидж и отношения на доверие и сътрудничество между институциите (организациите), журналистите и целевите групи; ще могат да планират и управляват стратегическите комуникации на различни служби и ведомства; да създават и излъчват информационни послания, както и да подготвят мениджърите и себе си за публични изяви – произнасяне на речи, даване на интервюта, брифинги по текущи въпроси, пресконференции при инциденти и по време на кризи. Предвиден е стаж в Министерството на отбраната и военните печатни и електронни медии.

Катедра „ ЛИДЕРСТВО”

Преподавателите и учебните дисциплини на катедрата традиционно оглавяват рейтингите на Военната академия. Преподавателите са специализирали и изнасяли лекции в САЩ, Франция и училището на НАТО в Оберамергау, обменяли опит с колеги в Германия и Белгия и притежават образователни и научни степени в областта на връзките с обществеността, реториката, психологията и други хуманитарни науки. Поканени и привлечени за участие в магистърската програма по “Публични комуникации” са и изявени специалисти от други висши училища и научни центрове, Института по психология на БАН и Академията за вътрешно ръководство на Бундесвера в Щраусберг, Германия

Катедра “Лидерство” е домакин на международни научноприложни конференции в областта на психологията, връзките с обществеността, етиката и др.

АДРЕС

бул. „Евлоги Георгиев” № 82
1504 София

Факултет „Национална сигурност и отбрана”

катедра „Лидерство“
Телефон: 02/92 26 650

Отдел „Учебна, научна и информационна дейност”
Телефон: 02/92 26 511; 02/92 26 572, 26 574