Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява вакантна, щатно осигурена академична длъжност „асистент” за военнослужещ, в област на висше образование 5. „Технически науки”, професионално направление 5.3. „Комуникационна и компютърна техника” по научна специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление” – 1 (едно) място. Изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване са посочени в заповед на министъра на отбраната на Република България № ОХ-489/25.05.2017 г.

Едномесечният срок за подаване на документите от кандидатите изтича на 26.06.2017 г.

За дата на подаване на документите от кандидатите да се счита датата на завеждането им в регистратурата на Военната академия „Г. С. Раковски”.

По отношение на кандидатите ще се извърши проучване за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно чл. 45 от Закона за защита на класифицирана информация.

Документи и справки: гр. София 1504, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 82, тел. 02/ 92 26 581.