Обява Срок
Обява за вакантна академична длъжност „асистент” за военнослужещ в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология – едно място 19.12.2018
Обява за вакантна академична длъжност „асистент” за цивилен служител в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата – едно място
Уведомление за допускане до участие в процедура за заемане на академична длъжност „асистент”
03.12.2018
Военна академия „Г. С. Раковски” – София, обявява вакантна академична длъжност „асистент” за цивилен служител в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология, в научна секция „Военноисторически изследвания”– едно място
Уведомление за допускане до участие в процедура за заемане на академична длъжност „асистент”
03.12.2018
Военна академия „Г. С. Раковски“ – София обявява вакантна щатно осигурена длъжност „преподавател” за цивилен служител по учебна дисциплина „Английски език“ – един 03.12.2018

 

Обяви – архив