Обява Срок
Обява за вакантна академична длъжност „асистент” за военнослужещ в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология – едно място 19.12.2018
Обява за вакантна академична длъжност „асистент” за цивилен служител в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата – едно място
Уведомление за допускане до участие в процедура за заемане на академична длъжност „асистент”
03.12.2018
Военна академия „Г. С. Раковски” – София, обявява вакантна академична длъжност „асистент” за цивилен служител в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология, в научна секция „Военноисторически изследвания”– едно място
Уведомление за допускане до участие в процедура за заемане на академична длъжност „асистент”
03.12.2018
Военна академия „Г. С. Раковски“ – София обявява вакантна щатно осигурена длъжност „преподавател” за цивилен служител по учебна дисциплина „Английски език“ – един 03.12.2018
Военна академия „Г. С. Раковски” обявява процедура по кандидатстване за вакантна длъжност „Главен експерт” в сектор „Човешки ресурси” 09.02.2018
Военна академия „Г. С. Раковски” обявява процедура по кандидатстване за вакантна длъжност „Главен експерт” в сектор „Международна дейност” 09.02.2018
Военна академия „Г. С. Раковски” обявява процедура по кандидатстване за вакантна длъжност „Технически изпълнител” в сектор „Стопански дейности” 09.02.2018
Военна академия „Г. С. Раковски“ – София обявява вакантна щатно осигурена академична длъжност „преподавател” за цивилен служител по учебна дисциплина „Български език“ – един 22.01.2018
Военна академия „Г. С. Раковски“ – София обявява конкурс за вакантна щатно осигурена академична длъжност „преподавател” за цивилен служител по учебна дисциплина „Английски език“ – един 06.11.2017
Военна академия „Г. С. Раковски“ обявява вакантна длъжност за цивилен служител – главен юрисконсулт в сектор „Правно осигуряване“ в Офиса на началника на Военна академия 31.08.2017
Военна академия „Г. С. Раковски“ обявява вакантна длъжност за цивилен служител – старши юрисконсулт в сектор „Правно осигуряване“ в Офиса на началника на Военна академия 31.08.2017